Ten system wymaga, aby Twoja przeglądarka posiadała włączoną obsługę JavaScript. Aby kontynuować, proszę włączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki!
Z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdecydowaliśmy o zmianie formule konferencji na spotkanie online. Konferencja będzie bezpłatna dla wszystkich uczestników. Ponadto, w ramach konferencji .NET DeveloperDays (październik 2020, Warszawa), odbędzie się dodatkowa ścieżka oraz warsztaty poświęcone zagadnieniom chmurowym, na które zapraszamy. Więcej informacji: https://cloud.developerdays.pl/

Regulamin

Zasady uczestnictwa w konferencji Cloud DeveloperDays 2020

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konferencji jest DATA MASTER sp. z o.o..
 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na usługi korzystając z Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego pod adresem internetowym https://registration.cloud.developerdays.pl/.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszeniowego uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Konferencja będzie prowadzona jako wydarzenie online.
 5. Rejestracja oraz udział w Konferencji są darmowe.
II. Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień:
 2. a. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem https://registration.cloud.developerdays.pl/.
  b. Potwierdzenie przyjęcia Formularza Zamówieniowego przez Organizatora. O przyjęciu bądź nieprzyjęciu formularza Organizator poinformuje Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej.
III. Zasady Konferencji
 1. Konferencja —Cloud DeveloperDays 2020 — odbędzie się w dniach 26 - 27 maja 2020 poprzez platformę BigMarker (https://www.bigmarker.com/).
 2. Termin przesłania Formularza Zgłoszeniowego na Konferencję upływa 24 maja 2020. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane warunkowo.
 3. Prawo udziału w Konferencji przysługuje przedstawicielom Zamawiającego w liczbie wynikającej z wypełnionych Formularzy Zgłoszeniowych. Zamawiający określi te osoby z imienia i nazwiska, nie później niż 1 maja 2020.
 4. Rejestracja będzie prowadzona do dnia 24 maja 2020. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
 5. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja. W szczególności ma prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, Organizator nie gwarantuje indywidualnym uczestnikom możliwości udziału w poszczególnych sesjach.
IV. Zmiany terminów
 1. Organizator ma prawo przedłużyć terminy rejestracji.
 2. O ewentualnych zmianach terminów Organizator zobowiązuje się informować na stronie internetowej http://cloud.developerdays.pl/.
V. Odwołanie Konferencji
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować jakość Konferencji zgodny z jej opisem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Wówczas żadne wpłaty wniesione przez uczestnika nie zostaną zwrócone. Uczestnik ma prawo do przeniesienia wpłaty na następną edycję Konferencji lub do zrezygnowania z uczestnictwa w Konferencji.
 3. Przez zdarzenia losowe Organizator rozumie:
 4. a. powódź
  b. pożar w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja
  c. konflikt zbrojny
  d. awarię w budynku, w którym ma się odbyć Konferencja, taką jak: awaria instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, grzewczej, klimatyzacyjnej, pożarowej lub innej, której wystąpienie zagraża życiu lub zdrowiu osób przebywających w tym budynku
  e. zamieszki uliczne
  f. katastrofę drogową, lotniczą lub kolejową, która uniemożliwia dojazd do miejsca odbycia Konferencji, jak również bezpieczne jej przeprowadzenie
  g. inne zdarzenia, których wystąpienie uniemożliwia zorganizowanie Konferencji według programu albo zagraża życiu lub zdrowiu Uczestników Konferencji w przypadku jej odbycia
 5. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez Uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu. W przypadku zbiegu odpowiedzialności kontraktowej i z tytułu czynu niedozwolonego, uczestnik może dochodzić odszkodowania w granicach określonych powyżej, wyłącznie na podstawie postanowień niniejszego paragrafu.
VI. Postanowienia końcowe
 1. Dodatkowe informacje i postanowienia znajdujące zastosowanie do Uczestników Konferencji:
 2. a. W wyniku dokonania rejestracji dochodzi do zawarcia umowy o udział w Konferencji, a postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część takiej umowy.
  b. Wszelkie zapytania dotyczące procesu rejestracji należy kierować drogą elektroniczną na adres: info@developerdays.pl.